Wsparcie procesowe.

“Śledczy Business Intelligence Agency poma­gają Klientom i ich praw­nikom w reali­zacji celów postę­po­wania sądo­wego oraz w zna­le­zieniu najlepszego roz­wią­zania dla sporów.”

Wsparcie procesowe – jak możemy pomóc?

Wiedza eks­pertów BIA pozwala na szybkie i sku­teczne dotarcie do sedna sprawy dzięki iden­ty­fi­kacji dowodów oraz pozyskaniu kluczowych informacji. Zapewniamy profesjonalne wsparcie doradcze w analizie sprawy oraz zebranie dowodów przez licencjonowanych detektywów, które będą mogły być skutecznie wykorzystane w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem lub we współpracy z organami administracji państwowej. Dzięki roz­wi­niętym środkom docho­dze­niowym i mecha­ni­zmom ana­lizy kry­mi­na­lnej sku­tecznie stwa­rzamy moż­li­wości do zainicjowania procesu na drodze prawnej oraz zrekompensowania powsta­łych strat.

Specjalizujemy się w sprawach przestępstw wynikających z kodeksu karnego, m.in. przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Z powodzeniem wspieramy naszych partnerów w postępowaniach cywilnych, w tym o dochodzenie wierzytelności.

  • Dowody wynikające z obserwacji osób lub zdarzeń,
  • Dowody wynikające z analizy dokumentów,
  • Dowody wskazane na podstawie wywiadów,
  • Dowody dotyczące alibi,
  • Dowody wynikające z analizy – wywodu logicznego.

Zapraszamy do współpracy Kancelarie oraz prawników, którzy są świadomi korzyści wynikających z kooperacji z detektywami. Doświadczenie, profesjonalizm i obsługa Klienta na wysokim poziomie – to nasze kryteria, które decydują o podjęciu współpracy. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@biagency.pl, bądź za pośrednictwem Linkedin.